ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงในการให้บริการลูกค้า

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
  บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด หรือ "ทีวีดีโมโม่" หรือ"บริษัท" ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดแบบทีวี (TV Marketing) โดยให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านรายการทีวี 24 ชั่วโมง และ E-commerce และบริษัท ได้จัดทำเว็บไซต์ www.tvdmomo.com

  การ เข้าถึง บริษัทโดยผ่านเว็บไซต์ www.tvdmomo.com ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าจะอยู่ภายใต้และข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ บริษัท ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและผู้ใช้บริการจะต้องยุติการเข้าชม และปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

 • ข้อสงวนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
  • (1) บริษัท ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่าน www.tvdmomo.com สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน
  • (2) การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และ เป็นข้อมูลล่าสุดของสมาชิก
  • (3) ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
  • (4) ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
  • (5) ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นหรือ แก่บริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยตนเองและเต็มจำนวน
  • (6) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก บริษัท พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
   • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
   • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
   • ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

 • ข้อสงวนสิทธิของบริษัท
  • (1) ถึงแม้ บริษัท จะทำการตรวจสอบเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะสามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น บริษัท จึงไม่อาจรับผิดชอบในเนื้อหาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูลการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัท ฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
  • (2) ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัท ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่อาจรับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
  เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ บริษัท เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการและเพื่อให้ทราบข้อมูล ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าบริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

 • ข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ บริษัท และบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท เชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัท ทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปอย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส บริษัทฯ อาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ที่ Webmaster

 • สิทธิของ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด
  • (1) บริษัท มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • (2) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
  • (3) เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
  • (4) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 • กฎระเบียบ
  การใช้บริการของเว็บ www.tvdmomo.com มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้ สินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.tvdmomo.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการแต่ละท่านอาจมีการเปิดบัญชีและกำหนดรหัสการเข้าเว็บไซต์ไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน
 • เงื่อนไขของการขาย
  หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ได้จากลูกค้าและถูกยอมรับโดยบริษัทว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการขายที่ได้เสนอและตกลงกันไว้ ซึ่งไม่รวมเงื่อนไขอื่นๆ หากมีกรณีนอกเหนือจากที่ได้ตกลง หรือโดยการอ้างถึงโดยลูกค้าระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองใดๆ บริษัทนั้นยอมรับใบสั่งซื้อที่เป็นเอกสารตัวจริง หรือโดยเอกสารที่ส่งผ่านโทรสาร หรือการสั่งทางโทรศัพท์ หรือทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Website)
 • ราคา
  หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบน Website พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นราคาประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นใดๆ ที่ระบุบน Website ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับจากผู้จำหน่ายของบริษัท ราคาที่ระบุนั้นสามารถใช้ได้ในประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไข www.tvdmomo.com เท่านั้น
 • การชำระเงิน
  หมายถึง ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต (ตามที่ระบุไว้เท่านั้น) บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่เราได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า หรือสามารถที่จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วจะต้องทำการส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินมาให้กับทางบริษัทด้วย
 • การเปิดวงเงินเครดิต
  หมายถึง ลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดวงเงินเครดิตที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผลการอนุมัติของวงเงินและระยะเวลาเครดิตการชำระเงินนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติการเปิดวงเงินเครดิตด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยการชำระเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น บัตรเครดิต VISA หรือ MASTER CARD เป็นต้น
 • รายละเอียด
  หมายถึง ลักษณะเฉพาะ น้ำหนักสินค้า ความกว้าง ความจุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้คือรายละเอียดทั่วไปของสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องในสัญญาแต่อย่างใด ถ้ารายละเอียดของสินค้าแตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก บริษัทฯ จะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างถูกต้อง แต่จะไม่เป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในสัญญาหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือภายใต้ข้อบังคับหรือข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้นอื่นๆ (ประกอบด้วยข้อความที่ยินยอมในทางกฎหมายหรือข้อบังคับ) หรือถ้าเกิดจากการละเลยของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือกระทำตามกฎหมาย
 • ความเป็นเจ้าของ
  หมายถึง สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินไม่ครบจำนวนจนถึงวันที่ครบกำหนด บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะเรียกคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลลูกค้า
  หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า หรือความคิดเห็นของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ในเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า อาจจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หรือตัวแทนของบริษัท และบริษัทอื่นๆในเครือ ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการอื่นๆ ที่อาจจะสนใจข้อมูลและข้อคิดเห็นของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ
 • สิทธิในการทางทรัพย์สินทางปัญญา
  สินค้าที่นำออกขายใน Website จะได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่น ๆ บริษัทจะไม่ขอรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิ์ที่ผู้อื่นกระทำขึ้น บริษัทขอทรงสิทธิใน Website สินค้าที่จัดทำโดยบริษัท ดังนั้นการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นทางการเท่านั้น สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาทั้งหมดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า/การคืนสินค้า

 • การรับประกันสินค้า ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทย และจากบริษัทฯเท่านั้น
 • บริษัทฯ รับประกันในสินค้าของบริษัท คืนเงินค่าสินค้าของบริษัทฯ ได้ภายใน 15 วัน (ไม่รวมถึงค่าขนส่ง หรือค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า) โดยลูกค้าต้องนำหรือส่งสินค้า และใบเสร็จรับเงิน ใบรับสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ และลุกค้าต้องส่งคืนสินค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าด้วยค่าขนส่งของลูกค้าเอง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการความสะดวกสามารถให้บริษัทฯ ไปรับสินค้าคืนได้ โดยลูกค้าจะจ่ายค่าขนส่งเท่ากันกับตอนไปส่งสินค้า
 • หากสินค้าที่ส่งคืนตามข้อ 2 เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป หรือเสื่อมสภาพไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงิน
 • บริษัทฯ รับประกันความเสียหายในตัวสินค้าซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกัน หรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต (ยกเว้นอะไหล่ หรือส่วนประกอบของสินค้าที่เป็นประเภท ยาง พลาสติก และวัสดุสิ้นเปลือง)
 • บริษัทฯ บริการตรวจซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ (ตามข้อ 4) โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากทางบริษัทฯ (ยกเว้นอะไหล่หรือส่วนประกอบของสินค้าที่เป็นประเภทยาง พลาสติก และวัสดุสิ้นเปลือง) โดยลูกค้าต้องนำหรือส่งสินค้า และใบเสร็จรับเงิน และใบรับสินค้า พร้อมด้วยสินค้ามายังบริษัทฯ ด้วยค่าขนส่งของลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นฝ่ายมารับสินค้ากลับคืนไป เมื่อทางบริษัทฯ ได้จัดการซ่อมหรือแก้ไขสินค้าให้แล้ว ด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง
 • การยกเว้นไม่รับประกัน ในกรณีดังต่อไปนี้
  • การเสื่อมสภาพตามปรกติแห่งการใช้
  • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ความประมาท หรือเจตนาของผู้หนึ่ง ผู้ใด
  • การเสียหายโดยสาเหตุจากการใช้ผิดวิธี ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่บริษัทฯ ไม่รับรอง ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้ ขาดการดูแลรักษา หรือเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้สินค้า หรือคำแนะนำของบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่าย หรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อการพาณิชย์
  • สินค้าที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง หรือถูกซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุจากภายนอก เช่น เครื่องเปียกด้วยสาเหตุใดๆ ฟ้าผ่า ไฟตก ไฟเกิน น้ำท่วม หรือไฟไหม้
  • ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงไปทำความเสียหาย
  • ความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ อันมิได้เกิดจากเทคนิคการผลิต หรือคุณภาพสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเสียหาย หรือสาเหตุแห่งความเสียหายของสินค้า หรือการรับประกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของแผนกบริการของบริษัทฯ

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

 • นโยบายการคืนเงิน
  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขคืนเงินค่าสินค้า
  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามวิธีการชำระเงินของแต่ละรายการดังนี้
  • ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินเครดิตไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าสินค้าในแต่ละครั้ง โดยเงื่อนไขการคืนเงินระหว่างธนาคารกับลูกค้าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ชำระค่าสินค้าด้วยเงินโอนล่วงหน้า เงินสด (กรณีในการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดในวันจัดส่งสินค้า) หรือกรณีบัตรเครดิต (เฉพาะกรณีในการชำระค่าสินค้า ด้วยบัตรเครดิตในวันจัดส่งสินค้า) บริษัทฯ จะคืนเงินเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ของลูกค้าตามชื่อและข้อมูลที่ได้แจ้งหรือลงทะเบียนไว้กับบริษัท
  บัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนคืนค่าสินค้า : ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี(ไทย) ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน

  ในกรณีลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-666-0188 กด 2 หรือทางอีเมล csgroup@tvdshop.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุม "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่บริษัท รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเดี่ยว หรือรวมอยู่กับข้อมูลอื่นๆที่จัดให้มีแก่บริษัทตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ รายละเอียดสำหรับการติดต่อ ข้อมูลบัตรเครดิต การสมัครงาน ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ แจ้งไว้เมื่อสร้างบัญชี หรือประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ใดของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเปิดดูรวมทั้งเส้นทางเรียกค้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

 • ความปลอดภัย
  แม้ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องการเก็บรักษาไว้เป็นความลับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความปลอดภัยเสมอไปด้วยเหตุนี้ จึงขอย้ำให้ผู้ใช้งานใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนขณะใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

  บริษัท ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างแรก ดังนั้น บริษัท จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึง ตัวบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

  นโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายถึงวิธีในการเก็บข้อมูล การนำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงทางเลือกเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การเข้ามาที่เว็บไซต์ www.tvdmomo.com ทั้งทางตรง และทางอ้อม ถือเป็นการยอมรับนโยบายของบริษัทฯ ทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้ และถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่าน ได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทาง ธรกรรมของบริษัทฯ กับท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่อง www.tvdmomo.com ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วน บุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชม ท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด จะไม่ขาย หรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ, วันเกิด และเพศ จะได้รับการเก็บรวมรวมเพื่อดำเนินการดังนี้
  • จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
  • อัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
  • ให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอื่นๆ นอกเหนือจาก บนเว็บไซต์
  • บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของบริษัทฯ
  • ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
  • ตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้รู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
  • ดำเนินการศึกษา และรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์
  • อัพเดตข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความ ต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้า และบริการจากเรา
  เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบน www.tvdmomo.com บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นของบริษัทฯ ตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงการกดลิงค์ "ยกเลิกข่าวสาร" จากท้ายจดหมายข่าว ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่าน

  สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินตามช่องทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น โดยหากท่านประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในการสั่งซื้อ หรือจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ให้ท่านติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ที่หมายเลข 02-666-0123 ทั้งนี้ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบที่มีการรักษาข้อมูลอย่างเข้มงวด โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียก และดึงข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาโดยตรง แต่ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เอง โดยเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสการเข้าใช้ของท่าน ซึ่งจะปรากฏข้อมูลและประวัติที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่แจ้งให้ทราบว่าอยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อ หรือ ข้อมูลแจ้งให้ทราบว่ากำลังรอการจัดส่ง ซึ่งท่านสามารถจัดการตั้งค่าใหม่ หรือ ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ อาทิ เช่น สถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับหรือยกเลิกจดหมายข่าวสารได้

  อย่างไรก็ตาม ท่านควรรักษาข้อมูลซึ่งใช้ในการเข้าสู่ระบบ รวมทั้ง ข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับ มิให้ผ่านไปยังบุคคลภายนอกทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือไม่เป็นไปตามความถูกต้องดังกล่าว เว้นแต่ ความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากบริษัทฯ โดยตรง

 • การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
  ผู้ใช้บริการสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ สามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการได้โดยสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านผ่าน www.tvdmomo.com

 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  บริษัท ขอยืนยันให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลอย่างดีที่สุด โดยจะได้รับการปกป้อง และรักษาข้อมูลของทานด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
  • กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
  • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย
  บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอก หรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทในเครือบริษัทของเรา และบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระเงินจาก บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ให้ท่านเท่านั้น

  อนึ่งอาจมีสถานการณ์พิเศษที่ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็น ในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด มีความรับผิดชอบ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย

 • กฎหมายและกระบวนพิจารณาคดีกำหนด
  การปฏิบัติตามกฎหมายและการปกป้องสิทธิของบริษัทและสิทธิของบุคคลอื่น บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากบริษัท เชื่อโดยสุจริตว่า จำเป็นต้องทำการเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคำสั่งศาล หรือหมายศาล นอกจากนี้บริษัท ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน หรือเพื่อสอบสวนความผิด เช่นการฉ้อโกงหรือการแอบอ้างเพื่อบังคับใช้ หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ หรือข้อตกลงอื่นๆหรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้งานของบริษัท หรือบุคคลอื่น

 • ข้อมูลของผู้ซื้อได้รับการปกป้องสูงสุด
  ทุกครั้งที่เยี่ยมชม www.tvdmomo.com เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ผู้เยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย
  • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
  • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
  • เว็บไซต์ที่ใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชม www.tvdmomo.com
  • หน้าเว็บของ www.tvdmomo.com ที่เคยเข้าเยี่ยมชม
  • ระยะเวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลที่ค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่ และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ
  ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการเก็บรวมรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมิน สำหรับการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา และจะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
  บริษัท สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้เมื่อต้องการ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่บริษัท ทำอาจทำกับนโยบายนี้ในอนาคตซึ่งจะประกาศให้ทราบ และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่ใน www.tvdmomo.com

 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
  หากมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อบริษัท ได้ตามรายละเอียด ดังนี้
  บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด เลขที่ 1 ซอยวัชรพล 1 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า : 02-666-0188 กด 2 , อีเมล : csgroup@tvdshop.co.th

  บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศ แจ้งเอาไว้ใน www.tvdmomo.com

* ชื่อ-นามสกุล :

* อีเมล์ :

* เบอร์โทรศัพท์ :